بوسلامه(بوسلمه) هیولای نوستال دریانوردان بوشهری !!

 

در باور دریا نوردان قدیم بوشهر هیولای دریایی به نام بوسلامه بوده است که در شب های تاریک دریا به کشتی ها حمله میکرده و دریانوردان و جاشوهای جوان را با خود میبرده و خون و گوشت آنان را میخورده است.

بوسلامه بیشتر زاییده اوهام و ترس جاشوها از تاریکی مطلق دریا و عقاید خرافی مردم در آن دوران بوده و به هیچ وجه وجود خارجی نداشته است.

جاشو پس از چندین ماه دوری از خانواده و کار سخت و طاقت فرسا بر روی دریا و مواجه با خطرات بسیار از نظر فکری و روحی به سطح پایینی نزول میکرده است و در این حالات اوهام و تفکرات خرافی و خیالی به سراغ جاشوها و دریانوردان می امد که همراه با ترس و وحشت فراوان بوده است و گاها از شدت ترس و فشار عصبی و روحی خود را به آب می انداخته اند و جان خود را از دست می داده اند.

این باور در بین ساحل نشینان نیز رواج داشته تا آنجا که بر این باور بوده اند که بوسلامه در کنار ساحل به کمین مینشیند و کودکانی که در دریا مشغول بازی هستند را با خود میبرد.

تا کنون هیچ جاشو و دریانوردی بوسلامه یا همان هیولای دریا را به چشم ندیده و همگی فقط به نقل از دیگران از این موجود خیالی صحبت کرده اند.

/ 0 نظر / 45 بازدید