هرانسان سرنوشتی دارد
سرنوشت یکی زندگی ست
سرنوشت دیگری عاشقی ست
وسرنوشتی مرگ است
همه انسانها می توانند عاشق شوند
اما کسی نمی تواند عاشقانه زندگی کند
تنها عاشقانه می میرد
فاصله عشق وزندگی مرگ است
این سرنوشت انسانی ست

انسی الحاج شاعر لبنانی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
پیام

فراموشی هرگز اتفاق نمی افتد فراموشی هنر بازاری های و روسپی ها ست.