گرگ صفت

سرخپوستی پیر به نوه ی خود گفت :
فرزندم در درون ما بین دو گرگ کارزاری بر
پاست
یکی از گرگ ها شیطانی به تمام معنا،
عصبانی، دروغگو، حسود، حریص و
پست !!!...
گرگ دیگر آرام، خوشحال، امیدوار، فروتن و
راستگو
نوه کمی فکر کرد و پرسید :
پدربزرگ کدامیک پیروز است؟؟؟
پدر بزرگ بی درنگ گفت : همانی که تو به
او غذا می دهی !!!!

| | | نظرات () |

www . night Skin . ir